KutBilim
Journal of Social Sciences and Arts

ELDERLY AND THE FACT OF AGE IN PROVERBS


Assoc. Prof. Mehmet YASTI, Sabire KARAAĞAÇ

References


Aksan, Doğan. (2004). Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi.

Aksoy, Ömer Asım. (1970). Atasözleri Sözlüğü 1. İstanbul: İnkılâp Yayınevi

Aksoy, Ömer Asım. (2004). Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1-2. Ankara: TDK Yayınları.

Akyalçın, Necmi. (2012). Türkçemizin İncileri Atasözlerimiz – Tanıklı Sözlük. Ankara: Erdem Matbaası.

Arat, Reşit Rahmeti. (1947). Kutadgu Bilig I: Metin. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Arat, Reşit Rahmeti. (1959). Yusuf Has Hâcib Kutadgu Bilig II: Tercüme. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Arat, Reşit Rahmeti. (1979). Kutadgu Bilig III: İndeks. (Haz. Kemal Eraslan), İstanbul: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.

Arat, Reşit Rahmeti. (1991). Eski Türk Şiiri. Ankara: TTK Basımevi.

Arat, Reşit Rahmeti. (2008). Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Çakan, Ayşegül. (2020). Edib Ahmed Yüknekî Atabetü’l-Hakayık. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Çobanoğlu, Özkul. (2004). Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.  

Ercilasun, Ahmet ve Akkoyunlu, Ziyat. (2018). Kâşgarlı Mahmud Dîvânu Lügâti’t-Türk Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin. Ankara: TDK Yayınları.

İnan, Abdülkadir. (2017). Tarihte ve Bugün Şamanizm - Materyaller ve Araştırmalar. Ankara: TTK Yayınları.

Kafesoğlu, İbrahim. (1989). Türk Milli Kültürü. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Naskali, Emine Gürsoy. (2020). Yaşlılık Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Şatıroğlu, Veysel. (2001). Dostlar Beni Hatırlasın – Âşık Veysel Hayatı ve Bütün Şiirleri. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Tan, Nail. (2014). Su Küçüğün, Söz Büyüğün” Atasözüyle İlgili Doğrular, Yanlışlar. Türk Dili Dergisi.  

Wilkens, Jens (2021). Eski Uygurcanın El Sözlüğü Eski Uygurca-Almanca-Türkçe. Herausgegeben won der Akademie der Wissenchaften zu Göttigen, Universitatsverlag Göttingen.DOI:
Publication date: 01.07.2022

Abstract | PDF