KutBilim
Journal of Social Sciences and Arts

YENİ ŞƏRAİTDƏ ŞƏXSİYYƏT VƏ CƏMİYYƏTİN ƏNƏNƏVİ DƏYƏRLƏR SİSTEMLƏRİNİN YENİDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ZƏRURƏTİ


Assoc. Prof. Yaqut ƏLİYEVAKeywords: Values, System, Identity, Society, Transformation, Globalization.

Abstract | References