KutBilim
Journal of Social Sciences and Arts

CULT-ART IN OLD TURKS IN THE CONTEXT OF RELIGION-ART RELATIONSHIP INTERACTION


Dr. Metin KAR

References


Ağaçı, S. ve Sakarya, M. (2015).  “Hayat Ağacı Sembolizmi”  International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 1: 9.

Asad, T. (2014). Dinin Soykütükleri, (çev. Ayet Aram Tekin), İstanbul: Metis Yayınları.

Avcıoğlu, D. (1995). Türklerin Tarihi, I. Cilt, İstanbul: Tekin Yayınevi.

Aydın, M. (1999). Din Felsefesi, İzmir, İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.

Baltacı, H. (2020).“Türk Mitolojisinin Plastik Sanat Eserlerine Yansıması”, International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, Volume: 5, Issue: 10, June-July / Haziran-Temmuz / 2020, 2020 Cilt: 5, Sayı: 10, s 96.

Boratav, Pertev N. (1978).  100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul: Gerçek Yayınları.

Çoruhlu, Y. (1993). Türk Sanatının ABC si. İstanbul: Simavi Yayınları.

Cox, J. (2004). Kutsalı İfade Etmek, (çev. Fuat Aydın), İstanbul: İz Yayıncılık.

Eliade, M. (2015). Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu,  (çev. Mehmet Aydın), İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.

Eroğlu, T.ve Kılıç, H. (2010). “Türk İnançları ve İnanışlar”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 49, 749-770.

Farago, F. ( 2006). Sanat, ( çev. Özcan Doğan), İstanbul: Doğu Batı Yayınları.

Gölpınarlı, A ve Boratav, Pertev N., (1991). Pir Sultan Abdal, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Güngör, H. (2002). Eski Türklerde Din ve Düşünce, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Hassan, Ü.  (1986). Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, Ankara: Varlık Yayınları.

İnan, A. (1995). Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara: Türk Tarih Kurumu.

İskenderzade, L. A. (2007). “Dede Korkut Hikâyelerinin Türk Plastik Sanatlara Yansıması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 295-318.

James, W. (2013). Törensel Hayvan Yeni Bir Antropoloji Portresi,  (çev. Sevda Çalışkan), İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Kaya, M. (2001). “Eski Türk İnanışlarının Türkiye’deki Halk Hekimliğindeki İzleri”,  Folklor/Edebiyat Cilt: 7, Sayı: 25.

Koç, T. (1995). Din Dili, , Kayseri: Rey Yayıncılık.

Koç, T. (2008). İslam Estetiği, İstanbul, İsam Yayınları.

Mengüşoğlu, T, (1997). Felsefeye Giriş, İstanbul, Remzi Kitabevi.

Ocak, A.Y. (2000). Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, İstanbul: İletişim Yayınları.

Ögel, B. (1971). Türk Mitolojisi I. Cilt, İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

Örnek, S.V. (1988). 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul: Gerçek Yayınları.

Shiner, L. (2017). Sanatın İcadı, (çev. İsmail Türkmen), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Tarcan, H. (1998). Ön-Türk Tarihi, İstanbul: Kaynak Yayınları.

Tezcan, M. (1996). Kültürel Antropoloji, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü, https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 17.03.2022.

Uçar, Z. (2014). “Türk Kültüründe Geyik ve Geyikli Baba Üzerine Gözlemler”, Kültür Evreni, Yaz/Summer/Лето, ISSN:1308-6197, 6.Sayı/Number/Число, s.129-145.

Ünver, G. ve Güngör, H. ( 2007). Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dini Tarihi, İstanbul: Rağbet Yayınları, (http:// www.academia.edu/9508389).  Erişim Tarihi: 16.06.2022.DOI:
Publication date: 01.07.2022

Abstract | PDF