KutBilim
Sosyal Bilimler ve Sanat Dergisi

SUFIS WHO CONTRIBUTED TO THE SPREAD OF SUFISM IN CENTRAL ASIA


Zhanbolat SAMBETOV, Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ

Kaynaklar


 

Afîfî, Ebû’l-Alâ (1996). Tasavvuf: İslâm’da Manevi Devrim, Çev. H. İbrahim Kaçar, Murat Sülün, İstanbul.

Algar, H. (1996). Gucdüvânî, Abdülhâliḳ. İslâm Ansiklopedisi, 14,  169-171.

Altıntaş, H. (1985). Tasavvuf Tarihi, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Bartold, V.V. (1918). İslam’, Petrograd: Ogni.

Bartold, V. V. (1927). İstoriya Kulturnoy Jizni Turkestana, Leningrad: İzdatelstvo Akademii Nauk SSSR.

Bereke, A. A. (1997). Hakîm et-Tirmizî. İslâm Ansiklopedisi, 15,  196-199.

Can, M. (1997). Hakîm es-Semerkandî. İslâm Ansiklopedisi, 15,  193-194.

Cebecioğlu, E. (2010). Tasavvuf Klasikleri, Ankara: Erkam Matbaacılık.

Çift, S. (2013). Verrâk, Ebû Bekir. İslâm Ansiklopedisi, 43, 58-59.

Filiz, S. (2010). Er-Riâye li-Hukûkillah. Haris b. Esed el-Muhasibî. Tasavvuf Klasikleri, Ankara: Erkam Matbaacılık. 7-22.

Güngör, E. (2004). İslâm Tasavvufunun Meseleleri, 8. Baskı, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Hunkan, Ö. S. (2012). X-XIII. Yüzyıllarda Orta Asya’da Türkler ve İslam (Numizmatik Veriler ve İslam Kaynaklarına Göre). 38. İCANAS, 10-15 Eylül 2007, Ankara: ADTYK Yayınları. 1615-1630.

Kara, M. (2001). Tasavvuf Kültürünün Türkistan Macerasına Genel Bakış. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 10 (1),  9-32.

Kara, M. (Ts.). Tasavvuf ve Tarikatlar, Cep Üniversitesi, İletişim Yayınları.

Köprülü, F. (1976). Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvuflar, 3. Baskı, Ankara: TTK Basımevi.

Küçük, R. (1988). Abdullah b. Mübârek. İslâm Ansiklopedisi, 1, 122-124.

Mehti, S. (2007). Put’ Yasavi i Ego Rol’ v Razvitii İslama v Tsentral’noy Azii. Vestnik Çelyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 23, 150-159.

Nasırov, İ. (2009). Osnovaniya İslamskogo Mistitsizma (Genezis i Evolyutsiya), Moskova: Yazıki Slavyanskih Kul’tur.

Ocak, A. Y. (2013). Türkler, Türkiye ve İslam. Yaklaşım, Yöntem ve Yorum Denemeleri, 13. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.

Olimov, K. (1993). Horasanskiy Sufizm (Opıt İstoriko-Filosofskogo Analiza). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Tacikistan İlimler Akademisi, Duşanbe.

Öngören, R. (2009). Seyyârî. İslâm Ansiklopedisi, 37,  39-40.

Şodiyev, R. (1993). Sufizm v Duhovnoy Jizni Narodov Sredney Azii (IX-XIII vv.). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). A. Navoi Semerkand Devlet Üniversiteti, Samarkand.

Tosun, N. (2012). Orta Asya’da Tasavvuf. Orta Asya’da İslâm: Temsilden Fobiye, 1, Editör: Muhammet Savaş Kafkasyalı, Ankara-Türkistan: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları. 491-550.

Türer, O. (1996). Fudayl b. İyâz. İslâm Ansiklopedisi, 13, 208-209.

Uludağ, S. (2002). Kelâbâzî, Muhammed b. İbrâhim. İslâm Ansiklopedisi, 25, 192-193.

Uludağ, S. (1977). Tasavvuf ve Eser Hakkında. Din, Hayat, Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, 1. Baskı, İstanbul: Dergâh Yay., Dergâh Yayınları. 7-30.

Uyar, M. (2018). Hakîm et-Tirmizî’nin ‘Risâletü Keyfiyyeti’s-Sülûk ilâ Rabbi’l-Âlemîn’ Adlı Eserinde Bireysel Bir Çaba Olarak Uzlet, Halvet ve Keşf Süreci. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 45, 209-242.

Yazıcı, T. (1994). Ebû Saîd-i Ebü’l-Hayr.  İslâm Ansiklopedisi, 10, 220-222.DOI:
Yayın Tarihi: 30.12.2021

Özet | PDF