KutBilim
Sosyal Bilimler ve Sanat Dergisi

Etik İlkeleri ve Yayın PolitikasıEtik Kurallar

KutBilim Sanat ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Etiği Komitesinin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” belgelerini takip etmektedir.
Yayın Etiği başlığı altında tarafların yayın sürecinde uymaları gerekli yayın etik kuralları ve sorumlulukları hakkında bilgiler verilecektir.
KutBilim Sanat ve Sosyal Bilimler Dergisi’nin editörleri dergimizde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler aşağıdaki etik kurallarından sorumlu ve yükümlüdür.

Editörlerin Etik Kuralları ve Sorumlulukları

Editörler, dergi politikasında belirtilen ilgili alanlara katkı sağlayacak makaleleri değerlendirme sürecine kabul etmelidir.
Editörler dergiye makale kabul ederken akademik kaygı ve ölçütleri öncelemelidir.
Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makale yazarları ile ilgili çıkar çatışması/ilişkisi içerisinde olmamalıdır.
Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.
İntihal/sahte veriye engel olmak için editörler gerekli çabayı göstermelidir.
Hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizli tutulması editörlerin sorumluluğudur.
Hakemlerin seçiminde yazarın daha önce ortak çalışma yayınladığı, çalışmalarının ön okumalarında yardımcı olmuş, daha önceden daha önceden aralarında sorun olduğu bilinen, çalışmanın yayınlanmasından finansal fayda sağlayacak, yazar ile aynı kurumda/birimde çalışan kişilere hakemlik vermemelidir.

Yazarların Etik Kuralları ve Sorumlulukları

KutBilim Sanat ve Sosyal Bilimler Dergisi’e çalışmalarını sunan yazarların aşağıda belirtilen etik kuralları karşılamaları zorunludur.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların akademik ve bilimsel nitelikleri taşıması yazarın sorumluluğundadır.
Yazar makaledeki tüm verilerin özgün olduğunu beyan etmektedir.
Atıflar ve kaynakça gösteriminin eksiksiz olarak yapılması gereklidir.
Her ne kadar intihal taraması dergi tarafından yapılacaksa da intihalin sorumlusu tamamen yazar kabul edilir ve sonuçları yazar(lar)a yöneliktir.
Dergiye gönderilen bir çalışma, aynı anda başka dergiye veya dergilere gönderilmemelidir.
Makalede ismi yazılacak olan tüm yazarların araştırmaya katkı sağladığından emin olunmalıdır. Akademik katkısı olmayan kişilerin ilave yazar olarak gösterilmesi veya katkı sırası gözetilmeksizin, unvan, yaş ve cinsiyet gibi bilimdışı ölçütlerle yazar sıralaması yapılması bilim etiğine aykırıdır.
Dergiye makale gönderen yazarların derginin etik kurallarını ve yayın ilkelerini ve yazım ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır.
Yazarlar, Yükseköğretim Kurulunca da belirtilen “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”ni dikkate almalıdır.
Hakemlerin Etik Kuralları ve Sorumlulukları

Hakemler dergide yayımlanacak makalenin akademik kalitesinin en temel tespit edicisi olduklarının bilinciyle davranmalı ve akademik kaliteyi arttırma sorumluluğuyla değerlendirme yapmalıdır.
Hakemler, yalnızca uygun bir değerlendirmeyi yapmak için gereken uzmanlığa sahip oldukları makalelerin hakemliğini kabul etmelidirler.
Makale inceleme süreci sonrasında da incelenen makaleye dair herhangi bir bilgi hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmamalıdır.
Hakemler, yalnızca makalelerin içeriğinin doğruluğunu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir. Makalede ortaya konan düşüncelerin hakemin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir.
Hakem raporları objektif ve ölçülü olmalıdır. Hakaret içeren, küçümseyici ve itham edici ifadelerden kaçınılmalıdır.
Hakemler, değerlendirme raporlarında yüzeysel ve muğlak ifadelerden kaçınmalıdır. Sonucu olumsuz olan değerlendirmelerde sonucun dayandığı eksik ve kusurlu hususlar somut bir şekilde açıklanmalıdır.
Hakemler, kendilerine tanınan süre içerisinde makaleleri değerlendirmelidir. Şayet değerlendirme yapmayacaklarsa makul bir süre içerisinde dergiye bildirmelidirler.

YAYIN POLİTİKASI


KutBilim sanat ve sosyal bilimler alanında yayın yapan hakemli, bilimsel ve uluslararası bir dergidir.
Makalelerin KutBilim'de yayımlanabilmesi için, alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Bir konferans veya sempozyumda sunulan bildiriler, açıkça belirtilmesi halinde yayınlanmak üzere kabul edilebilir.
KutBilim'de başta Türkçe, İngilizce, Rusça ve diğer dillerde makaleler yayımlanır. Makalelerin İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimelerin verilmesi zorunludur.
KutBilim'e gönderilen yazılar, önce dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına gönderilir. Yayın için gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.
İntihal tespitin programı ile makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. İntihal tespit edilen makalenin hakem sürecine dahil edilmeden reddedilir.
Yayın ilkelerine uygun yazılar değerlendirme için ilgili alanda uzman hakem/lere gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar KutBilim Sanat ve Sosyal Bilimler Dergisi tarafından beş yıl süreyle saklanır. Yazıların reddi için tek hakem raporu yeterlidir ancak kabul edilmesi için en az iki hakem raporu gereklidir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Bilim Kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, ilgili editör ve hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.
KutBilim'de yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı KutBilim Araştırma, Kültür ve Dayanışma Derneği'ne devredilmiş sayılır. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu ve yazım tercihleri, yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.