KutBilim
Sosyal Bilimler ve Sanat Dergisi

Yazım Kuralları


MAKALE YAZIM ŞARTLARI

 

MAKALE BAŞLIĞI

Başlık, içerikle eşleşmeli ve onu en iyi şekilde ifade etmelidir.

Ortalı, büyük ve koyu harflerle (yazı boyutu = 14 punto) ve özlü olarak yazılmalıdır (10-12 kelimeden fazla olmamalıdır)

YAZAR DETAYLARI

Yazar(lar)ın isimleri makale başlığının hemen altında sağ tarafa yazılmalıdır.

Yazar(lar)ın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılmalıdır. İlk sayfanın altına yazarın kurumu, e-posta adresi ve ORCID numarası yazılmalıdır.

ÖZ

Öz kısmında; araştırmanın amaç ve yöntem gibi temel metodolojik çerçevesi belirtilmeli; ulaşılan sonuç ve yararlanılan kaynaklara ise değinilmemelidir.

  •  amaç(lar)
  •  yöntem
  •  bulgular ve sonuçlar
  •  özgünlük

Özetlerin maksimum uzunluğu, anahtar kelimeler dahil 150 ile 250 kelime arasında olmalıdır.

Türkçe veya diğer dillerde yazılmış makaleler için İngilizce özet eklenmelidir.

ANAHTAR KELİMELER

Anahtar kelimeler en az 5 ila 8 arasında olmalı ve makalenin ana konularını kapsamalıdır.

MAKALE TÜRLERİ

Gönderim sürecinde yazarlardan bir makale türü seçmeleri istenecektir. Seçenekler aşağıdaki gibidir:

- Araştırma Makalesi

- İncele Makalesi

- Durum Makalesi

- Kısa Raporlar

MAKALE FORMATI

Gövde Metni: Makaleler özet ve bibliyografya dahil 8.000 kelimeyi geçmemelidir. Deneysel, nicel ve nitel araştırmalar ana metinde giriş, yöntem, sonuç ve tartışma bölümlerine yer vermelidir.

Kenar Boşlukları: Tüm kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır.

Bölüm Başlıkları: Ana başlıklar ve alt başlıklar, makalenin daha düzgün tasarlanabilmesi için kullanılmalıdır. Ana başlıklar ve bibliyografya tamamen büyük harfle ve kalın harflerle (yazı boyutu = 12 punto) yazılmalıdır. Altyazılar sadece ilk harfleri büyük olmalı ve koyu harflerle yazılmalıdır.

Görseller: Resim, fotoğraf, tablo, diyagram gibi görseller metin içinde sayfa ortalanarak yerleştirilmelidir. Sayılar her görselin altına 10 punto ile yazılmalıdır (Tablo 1. Tablo 2,….). Her bir maddeye verilen numaralar metin içinde de verilmeli ve görsellerle ilgili gerekli açıklamalar açıkça belirtilmelidir. Yazarlar, makalenizde üçüncü bir tarafça oluşturulmuş herhangi bir görseli kullanmak için yazılı izin almış olmalıdır.

Alıntılar: Doğrudan alıntılar tırnak içine alınmalı ve alıntılanmalıdır. Alıntı 2,5 satırdan uzun ise, sağda ve solda 1,5 cm girintili blok alıntı haline getirilmeli ve yazı tipi boyutu 1 punto küçük olmalıdır.

Dipnotlar/Sonnotlar: Dipnotlar ve son notlar yalnızca kesinlikle gerekliyse kullanılmalıdır.

METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME

Tüm referanslar APA 6 stilleri kullanılarak biçimlendirilmelidir.

- Tek yazarlı: (Adams 2016: 23)

- Birden çok yazar: (Smith ve ark. 2016)

- Metin yazar adını içeriyorsa sadece tarih verilmelidir: Alan (2014: 45)……

- Yayınlanma tarihi olmayan kaynaklar ve yazmalar: (Nevski)

- Yazarı olmayan ansiklopediler ve diğer kaynaklar: (Sadece kaynağın adı)

- Bir alıntıdan alıntı yapıldıysa, orijinal kaynak da belirtilmelidir: Williams (2016, qtd. in Ronald 2016)

- Kişisel röportajlar: (Kokoshkin, 2015)

- İnternet referansları her zaman erişim tarihini içermelidir: (www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com (Erişim tarihi: 15.12.2014))

KAYNAKÇA

Makalenin sonunda yazarlar, aşağıdaki stil yönergelerini kullanarak alfabetik sırayla (önce soyadları) bir referans listesi sağlamalıdır. Varsa, DOI numaraları her referansın sonunda yer almalıdır.

- Tek yazar:

Smith, Alan (2015). American Foreign Policy. New York:   Routledge.

- İki yazar:

Adams, John and Curtis Kirk (2017). American Literature. London: Macmillan..

- Bir kaynağın ikiden fazla yazarı varsa, ilk yazarın soyadı ve adı yazılmalı, geri kalanı vd. ile belirtilmelidir:

Akyüz, Kenan et.al. (1958). Fuzulî Türkçe Dîvân. Ankara: İş Bankası Yay.

- Kitap ve dergi adları italik yazılmalıdır. Makalelerin ve kitap bölümlerinin başlığı tırnak içine alınmalı ve sayfa numaraları belirtilmelidir:

Berk, İlhan (1997). Poetika. İstanbul: Yapı Kredi Yay.

Demir, Nurettin (2012). “Türkçede Evidensiyel”. Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 62: 97-117.

- Çevirmen, derleyici, editör adları eser başlığından ve yazardan sonra verilmelidir:

Shaw, Stanford (1982). Osmanlı İmparatorluğu. Trans. Mehmet Harmancı. İstanbul: Sermet Matb.

- Bir yazarın aynı tarihli birden fazla yayını varsa, eserler (a, b) şeklinde belirtilmelidir:

Develi, Hayati (2002a). Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmesi ve Uyumlar. Ankara: TDK Yay.

Develi, Hayati (2002b). XVIII. Yüzyıl İstanbul Hayatına Dair Risâle-i Garîbe. İstanbul: Kitabevi.

- Ansiklopedi girişlerinde şu sıra izlenmelidir - yazarın soyadı ve adı, girişin yazıldığı tarih, girişin tırnak içinde adı, ansiklopedinin tam adı, cilt numarası, yayın yeri, yayıncısı ve girişin sayfa numarası:

İpekten, Haluk (1991). “Azmî-zâde Mustafa Hâletî”. İslâm Ansiklopedisi. Vol. 4. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 348-349.

- Tezler ve tezler için, tez yazarının soyadı ve adından sonra, tezin tarihi, italik karakterle tezin tam adı, tez türü, tezin yapıldığı şehir ve üniversitenin adı yazılmalıdır:

Karakaya, Burcu (2012). Garîbî’nin Yûsuf u Züleyhâ'sı: İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin. Master’s Thesis. Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi.

- El yazması eserlerde aşağıdaki sıra izlenmelidir: Yazarın soyadı ve adı, eserin adı, kütüphane, koleksiyon, katalog numarası, sayfa:

Mustafa, Ahmet. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş‘âr. Millet Kütüphanesi. A. Emirî Efendi. No. 1326. vr. 45a.

- İnternetteki eserler için: yazarın soyadı ve adı, mesajın başlığı, internet adresi (erişim tarihi):

Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi. “Geçinme Endeksi (Ücretliler)”. http://evds.tcmb.gov.tr/ (Accessed: 04.02.2009).

- Yayına kabul edilmiş ancak henüz yayımlanmamış yazılar:

Atilim, Murat ve Ekin Tokat (2008). “Forecasting Oil Price Movements with Crack Spread Futures”. Energy Economics. In print (doi:10.1016/ j.eneco.2008.07.008).

- Makalenin dilinden başka dillerde yazılmış kaynaklar kullanılmışsa, bu kaynakların makalenin dilindeki tercümeleri parantez içinde yazılmalıdır. Örneğin, makale İngilizce yazılmışsa:

Karabulut, Ferhat (2019). “Cengiz Dagci’nin ve Cengiz Aytmatov’un Romanlarinda Kolhozlar ve Kolhoz Sisteminin Ruslastırmadaki Rolu” (The Role of Kolkhoz and Kolkhoz System in Russification in Cengiz Dagci’s and Cengiz Aitmatov’s Novels). TURUK Uluslararasi Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Arastirmalari Dergisi 7(16): 56-77.

- Metinde verilen kaynaklar, kaynakçada belirtilen kaynaklarla uyumlu olmalıdır.

ARAŞTIRMA FİNANSMANI

Araştırma mali olarak desteklenmişse, teşekkür bölümünde tüm dış araştırma finansman kaynaklarına atıfta bulunulmalıdır..

 

KİTAP İNCELEME ŞARTLARI

 

Kitabın konusu KutBilim'in kapsamına uygun olmalıdır.

İncelenecek kitap, derginin bir sonraki yayın tarihinden en fazla 1 yıl önce yayınlanmış olmalıdır.

Bir kitap incelemesi 800-1000 kelime arasında olmalı ve bir kitabın kısa bir tanımını, eleştirel bakış açısını ve önemini içermelidir.

İlk sayfanın altına yazarın kurumu, e-posta adresi ve ORCID numarası yazılmalıdır.

Kitap inceleme metni 12 punto, 1.5 satır aralığı ile ve Times New Roman yazı tipinde olmalıdır. Tüm kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır.

Kitap incelemesinde görsel kullanılmamalıdır.

Bir kitap incelemesi, kısaltmaları, birinci veya ikinci şahıs bakış açılarını, eksik cümleleri, belirsiz terminolojiyi ve argoyu, resmi olmayan tarzı ve ayrıca uzun lafın kısası cümleleri içermemelidir.